1. Keynes’in temel psikolojik yasası,
 • gelirdeki değişmenin tüketimdeki değişmeden daha büyük olduğunu,
 • tüketimdeki değişmenin gelirdeki değişmeden daha büyük olduğunu,
 • halk bolluk içindeyken tüketimi durduracağını,
 • halk bolluk içindeyken tasarrufu durduracağını ifade eder.
 1. Tüketim fonksiyonunun eğimi,
 • gelir-dışı etkenler,
 • MPC,
 • APC
 • Yukarıdakilerin hiçbiri

 

 1. C= 50+0.80 Yd olduğunda,
 • MPC 0.50’dir.
 • MPC 0.20’dir.
 • MPS 0.80’dir.
 • MPS 0.20’dir.
 1. Tüketimin öznel belirleyicilerinden biri,
 • gelirin yeniden dağılımı,
 • kredinin hazır bulunmasında bir değişme,
 • tüketicilerin servet durumlarında bir değişme,
 • bir kimsenin tüketim arzusunda değişme,gibi bir etkendir.
 1. Hanehalklarının servetleri,
 • cari tasarruf akımlarının bir sonucu olarak,
 • fiyat düzeyinde bir azalış olduğunda,
 • faiz haddinde bir azalma varsa,
 • yukarıdaki durumların hepsinde,artar.
 1. Bir hanehalkının harcanabilir geliri 400 YTL iken bunun 370 YTL’sini, 500 iken 450’sini tüketmeyi planlamıştır. Bu hanehalkının MPC’si kaçtır?
 • 0.50
 • 0.25
 • 0.85
 • 0.80

 

 1. Yeni yatırım,
 • bir makinenin yenilenmesi
 • yeni bir makine ilavesi
 • borsadaki tahvillerden satın alma
 • yeni bir araba satın alınması ile temsil edilir.
 1. Makroekonomi,
 • mal ve hizmetler hasılasının düzeyi,
 • fiyatlar genel düzeyi,
 • gelir artışı,
 • bunların hepsiyle ilgilenir.
 1. C= 20+0.90Yd denklemi, tüketimin
 • harcanabilir gelir 100 iken 90,
 • harcanabilir gelir 90 iken 100,
 • harcanabilir gelir 100 iken 110,
 • harcanabilir gelir 200 iken 180

olacağını öngörmektedir.

 1. C=20+0.90Yd denklemini kullanarak, harcanabilir gelirin sırasıyla 200, 250, 300, 350 ve 400 olması durumları için C’nin alacağı değerleri bulunuz.

Yd

200

250

300

350

400

C

 

 

 

 

 

 

 

 1. C=50+0.80Yd ve I=50 ise denge gelir düzeyi kaçtır?

a)100
b)225
c)350
d)500

 1. Planlanan tüketim 40+0.90Yd’ye eşit, planlanan yatırım 50 ise, denge gelir düzeyi

a)90
b)400
c)500
d)900

13. Bir ekonomi,
a) planlanan tüketim planlanan tasarrufu aştığında,
b) planlanan tüketim planlanan yatırımı aştığında,
c) planlanan harcama hasıla değerine eşitlendiğinde,
d) planlanan harcama firmalar hasılatına eşitlendiğinde, denge durumundadır.

14. Hasıla değeri planlanan harcamayı aştığında,
a) satılmayan hasıla kalır ve gelir düzeyi düşecektir.
b) satılmayan hasıla kalır ve gelir düzeyi yükselecektir.
c) satılmayan hasıla kalmaz ve gelir düzeyi değişmeyecektir.
d) yukarıdakilerin hiçbiri

15. Planlanan tüketimin 40+0.75Y ve planlanan yatırımın 60 olduğunu kabul edelim. Denge gelir düzeyindeki denge tüketim düzeyi kaçtır?
a)150
b)225
c)340
d)400

 

16. Marjinal tüketim eğilimi,
a) DC/DYd’ye eşittir.
b) C=C0+cYd denklemindeki c katsayısına eşittir.
c) tüketim fonksiyonunun eğimidir.
d) yukarıdakilerin hepsidir.

17. Harcama çarpanının değeri,
a) 1/(1-MPC)
b) 1/(1-MPS)
c) 1/MPC
d) 1/(1+MPC)

18. Marjinal tüketim eğilimi 0.75 olduğunda, çarpanın değeri,
a) 5
b) 4
c) 3
d) 2

19. İhracat artışı ithalat artışını aşarsa, ceteris paribus, gelir düzeyi
a) düşer
b)yükselir
c)aynı kalır.

 20. C= 10+0.75Yd,  I=20+0.20Y, Tx= 0.20Y ve G=70.
Devlet harcamalarındaki 10 birimlik bir artış görüldüğünde, 500 olan cari denge gelir düzeyi kaç olacaktır?
a) 510
b)600
c)525
d)550

21. Toplam talep eğrisinin aşağı doğru eğimli olmasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
a)azalan marjinal fayda yasası
b)gelir etkisi
c)reel ankes etkisi
d)ikame etkisi

22. Bir ekonomide üç tane mal üretilmektedir. (A, B, C) 1999 ve 2000 yıllarına ait üretilen mal miktarları ve fiyatları aşağıdaki gibidir. 1999 ve 2000 yıllarına ait GSMH sırasıyla kaçtır?

 

1999
Q1

2000
Q2

1999
P1

2000
P2

A

6

11

0,50

0,40

B

7

4

0,30

1,00

C

10

12

0,70

0,90

 • 12,10-19,2
 • 18-21
 • 22-34
 • 9-12

 

23. 1999 yılı fiyatları ile 2000 yılının GSMH’sı kaçtır?

a)20
b)15,1
c)10,9
d)18,2

24. Ücretlerin azalma ve artma yönünde esnek olduğunu kabul ederek bir ekonomide uzun süreli işsizliğin ortaya çıkmayacağını öne süren iktisat yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fiyat yapışkanlığı modeli
b) Keynesyen model
c)Klasik model
d)Monetarist model
e)Post Keynesyen model
25. Aşağıdakilerden hangisi GSMH hesaplanırken göz önüne alınacak harcama türlerinden biri değildir?
a)Yatırım harcamaları
b)Marjinal sosyal maliyetler
c)Kamu harcamaları
d)Net ihracat
e)Tüketim harcamaları
26. Belirli bir yılın fiyatları esas alınarak hesaplanan gayrisafi milli hasıla değeri aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
a)Reel gayrisafi milli hasıla
b)Cari gayrisafi milli hasıla
c)İtibari gayrisafi milli hasıla
d)Nominal gayrisafi milli hasıla
e)Efektif gayrisafi milli hasıla

 


27. Yukarıdaki tabloya göre, söz konusu ekonomi için hesaplanacak marjinal tüketim eğilimi değeri kaçtır?
a)0.90
b)0.60
c)0.70
d)0.80
e)0.50
28. Harcama çarpanının değeri 3 iken, kamu harcamalarındaki 100 bin YTL'lik bir artışın gelir üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
a)300 bin YTL artış
b)103 bin YTL artış
c)300 bin YTL azalış
d)33 bin YTL azalış
e)33 bin YTL artış
29. Paranın satın alma gücünün elde tutulmasına olanak sağlaması, aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a)Değer muhafaza aracı olmasını
b)Değişim aracı olmasını
c)Hesap birimi olmasını
d)Tasarruf aracı olmasını

 

30. Kamu harcamalarında meydana gelecek bir artışın toplam talep eğrisinde yaratacağı değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?
a)Eğri üzerinde yukarıya kayılır.
b)Sağa kayar.
c)Eğri üzerinde aşağıya kayılır.
d)Sola kayar.
e)Değişiklik olmaz.
31. Paranın ihtiyat amacıyla talep edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a)Harcamaların sabit bir oranda artması
b)Gerçekleşen harcamaların planlanan harcamalara eşit olması
c)Para dışındaki diğer finansal varlıkların değeri konusunda belirsizlik olması
d)Marjinal tüketim eğiliminin 1'den küçük olması
e)Beklenmeyen harcamaların karşılanması

32. Toplam harcamaların üretimin değerinden büyük olması halinde stoklar ve gayrisafi milli hasıla nasıl bir değişim gösterir?
a)Stoklar artar, GSMH azalır.
b)Hem stoklar, hem de GSMH değişmez.
c)Stoklar azalır, GSMH artar.
d)Hem stoklar, hem de GSMH artar.
e)Hem stoklar, hem de GSMH azalır.

33. Bir ekonomide planlanan toplam harcamalar 170 bin YTL, gayrisafi milli hasıla değeri 150 bin YTL ise, stoklarda nasıl bir değişme meydana gelir?
a)20 bin YTL azalma
b)320 bin YTL artma
c)20 bin YTL artma
d)100 bin YTL artma
e)320 bin YTL azalma
34. Harcamaların geliri aşan kısmına ne ad verilir?
a)Negatif tasarruf
b)Pozitif tasarruf
c)Reel tasarruf
d)Brüt tasarruf
e)Ortalama tasarruf

35. Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın ilgi alanı içerisinde yer almaz?
a)İşsizlik oranı
b)Ekonomik büyüme oranı
c)Enflasyon oranı
d)Bir firmanın kârlılık oranı
e)Toplam iç borç stoku


36. İktisadın, bir bütün olarak ekonomiyi ve toplulaştırılmış ekonomik davranışı inceleyen bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
a)Sayısal iktisat
b)Politik iktisat
c)Normatif iktisat
d)Makro iktisat
e)Mikro iktisat
37. Aşağıdaki işlemlerden hangisi GSMH hesaplamaları içine dahil edilir?
a)bir öğrencinin satın aldığı yeni bir ders kitabı
b)bir uyuşturucu satıcısının sattığı yasadışı uyuşturucular
c)köylerde kadınların evlerde yaptıkları ekmekler
d)bir öğrencinin satın aldığı kullanılmış bir ders kitabı

38. Hangisi klasik iktisadi görüşe göre doğru değildir?

a)Ekonomi eksik istihdam düzeyinde dengeye gelir.
b)Her arz kendi talebini yaratır.
c)Ücretler ve fiyatlar tam esnektir.
d)Yatırım miktarı tasarruf miktarına eşittir.

39.

Şekilde verilen toplam harcama fonksiyonu esas alındığında, gelir düzeyinin 300 olduğu durumda gelir ve stok arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

a)Planlanan harcamalar gelire eşit olduğu için stoklar değişmez.
b)Planlanan harcamalar gelirden büyük olduğu için stoklar azalmaya başlar.
c)Planlanan harcamalar gelirden küçük olduğu için stoklar artar.
d)Planlanan harcamalar gelirden küçük olduğu için stoklar azalır.

40. Hangisi gelir-harcama akımındaki sızıntılardan biri değildir?
a)Tasarruflar
b)Vergiler
c)İthalat
d)Kamu harcamaları

41. Tasarruf paradoksu ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)artan tasarruflar tüketim harcamalarını azaltır.
b)artan tasarruflar geliri azaltır.
c)planlanan tasarruflardaki artış toplam sızıntı doğrusunu aşağı doğru kaydırır.
d)tasarruf paradoksu her zaman geçerli değildir.

42. Hangisi marjinal tüketim kavramı için doğrudur?
a)gelirin tüketilmeyen kısmıdır.
b)tüketimdeki değişmenin gelirdeki değişmeye oranıdır.
c)gelir ile tasarruf arasındaki ilişkiyi açıklar.
d)tüketim harcamalarının gelirden bağımsız olan kısmıdır.

43. Gelir 1000 YTL’den 1500 YTL’ye yükseldiğinde tüketim 1000 YTL’den 1300 YTL’ye çıkmıştır. Buna göre marjinal tasarruf eğilimi kaçtır?

a)0,3
b)0,8
c)0,6
d)0,4

44. Aşağıdakilerden hangisinde toplam harcama fonksiyonu (AE) tam olarak verilmiştir?
a)AE=C+I
b)AE=C+I+G+NX
c)AE=C+I+T+G+NX
d)AE=C+S+T+M

45. Merkez Bankası piyasadan hisse senedi ve tahvil  satın almıştır. Bu durumda toplam talep eğrisinde nasıl bir değişme beklenir?
a)para arzı artacağı için toplam talep eğrisi sağa kayar.
b) para arzı artacağı için toplam talep eğrisi sola kayar.
c) para arzı azalacağı için toplam talep eğrisi sağa kayar.
d)para arzı azalacağı için toplam talep eğrisi sola kayar.

46.Devlet ekonomideki durumu göz önüne alarak zorunlu rezerv oranını artırmıştır. Bu durumda devletin uyguladığı iktisat politikası ve bu politikanın fiyatlar ve üretim düzeyine etkisi nedir?
a)genişletici para politikasıdır. Fiyatlar ve üretim artar.
b) genişletici maliye politikasıdır. Fiyatlar ve üretim artar.
c) daraltıcı para politikasıdır. Fiyatlar ve üretim düşer.

 • daraltıcı maliye politikasıdır. Fiyatlar ve üretim düşer.

47. Fiyatlar artarken üretimin azaldığı ekonomik ortam aşağıdakilerden hangisidir?
a)deflasyon
b)stagflasyon
c)enflasyon
d)hiperenflasyon

48. Ekonomide para arzındaki bir artışın faizler ve yatırım üzerindeki etkisi nasıl olur?
a)Faizler artar, yatırımlar azalır.
b) Faizler artar, yatırımlar artar.
c) Faizler azalır, yatırımlar artar.
d)Faizler azalır, yatırımlar azalır.

49. Bir ekonomide ortalama fiyatlar 300 TL, toplam üretim 3000 birim ve para arzı miktarı da 100.000 TL ise, paranın dolaşım hızı kaç olur?
a)3
b)3,5
c)1
d)9

50. Aşağıdakilerden hangisi Klasik iktisatçıların savunduğu görüşlerden biri değildir?
a)para miktarındaki değişiklikler sadece fiyatları etkilemektedir.
b)paranın dolaşım hızı sabittir.
c)para ekonomik faaliyetlerin üzerini örten bir tül gibidir.
d)para, değişim ve spekülatif amaçla kullanılır.

51. Merkez Bankasının banka rezervlerini ve dolayısıyla para arzını etkileyebilmek için piyasadan devlete ait bono ve tahvilleri alıp satması, para politikasının hangi aracını işaret eder?
a)zorunlu rezervler
b)açık piyasa işlemleri
c)reeskont işlemleri
d)senyoraj

52.


Y

C

I

2000

2100

300

2500

2500

300

3000

2900

300

3500

3300

300

4000

3700

300

4500

4100

300

5000

4500

300

5500

4900

300

Yukarıdaki tabloya göre gelirin 3500 YTL’den 4000 YTL’ye çıktığı seviyede MPC kaçtır?
a)0,2
b)0,5
c)0,8
d)1,2

53.Devlet harcamalarındaki bir artış toplam talep eğrisini
      (a) artış kadar yukarıya,
      (b) artış kadar aşağıya
      (c) artış çarpı harcama çarpanı kadar yukarıya
      (d) artış çarpı harcama çarpanı kadar aşağıya
            doğru kaydırır.

54.Enflasyon açığı,
(a) net vergi gelirlerini ve devlet harcamalarını aynı miktar artırma,
(b) devlet harcamalarını artırma ve net vergi gelirlerini azaltma,
(c) net vergi gelirlerini ve devlet harcamalarını aynı miktar azaltma,
(d) net vergi gelirlerini azaltma ile
kapatılabilir.

55.Geçici işsizlik;
(a) toplam talepte bir düşme olduğunda,
            (b) işçiler mevsimsel olarak işsiz kaldıklarında,
            (c) işçilerin nitelikli eleman olmamaları sonucunda,
            (d) toplam talebin toplam arzı aşması durumunda,
             ortaya çıkar.

 

56.Değişen serbest bir toplumda en yüksek istihdamı amaçlayan bir ekonomi  politikası şu   çabaları gösterir:
            (a) sıfır oranında bir işsizliği gerçekleştirmek,
(b) bir miktar dönemsel ve yapısal işsizliğin olacağını kabul ederek geçici işsizliği  ortadan kaldırmak,
(c)bir miktar geçici ve yapısal işsizliğin olacağını kabul ederek dönemsel işsizliği ortadan kaldırmak,
(d)bir miktar geçici ve dönemsel işsizliğin olacağını kabul ederek yapısal işsizliği ortadan kaldırmak.

57.Enflasyon öyle bir durumdur ki;
            (a) para biriminin satın alma gücünde bir azalma vardır.
            (b) genel fiyat düzeyinde bir düşme vardır.
            (c) belli bir miktardaki para daha fazla miktarda mal ve hizmet satın alır.
(d) genel fiyat düzeyindeki artışlar iktisadi büyüme oranındaki artışlardan daha   fazladır.

58.Maliyet enflasyonu;
           (a) tüketicilerin piyasayı kontrol güçlerini fiyatları yükseltmek için kullanmalarıyla,
(b) hammadde sahiplerinin piyasayı kontrol güçlerini fiyatları yükseltmek için   kullanmalarıyla,
            (c) toplam arzın toplam talepten daha hızlı bir oranda artmasıyla,
            (d) toplam talebin toplam arzdan daha hızlı bir oranda artmasıyla ,
            ortaya çıkar.

      59. İktisadi dalgalanma:
            (a) iktisadi faaliyet içinde bir yıllık dalgalanmaya,
(b) iktisadi faaliyette düzenli aralıklarla olmamakla birlikte tekrar tekrar ortaya çıkan  ve bir yıldan daha az süren dalgalanmaya
(c)iktisadi faaliyette düzenli aralıklarla olmamakla birlikte tekrar tekrar ortaya çıkan ve bir yıldan daha uzun süren dalgalanmaya
            (d)ekonominin uzun dönemdeki genel gidişinden yüz yılda bir kez olan sapmaya
           denir.

60.İktisadi dalgalanmanın daralma aşamasında;
(a) işsizlik, faiz oranları ve fiyat düzeyi yükselir,
(b) iktisadi faaliyet, faiz oranları ve istihdam düzeyi yükselir,
(c) iktisadi faaliyet, faiz oranları ve istihdam düzeyi düşer,
(d) fiyat düzeyi, faiz oranları ve istihdam düzeyi düşer.

61.Para olarak kullanılan nesne
(a)yasalar ve gelenekler tarafından,
(b)devletin mal-para standardını kabulüyle,
(c)devletin kağıt para sistemini kabulüyle,
(d)değer koruma aracı olarak kullanımıyla,
belirlenir.

62.Türkiye’de paranın M2 tanımı,
(a) kağıt parayı,
(b) nakit para artı mevduat bankalarındaki vadesiz mevduat artı Merkez Bankası’ndaki vadesiz mevduat, artı vadeli mevduat,
(c) kağıt para, vadesiz mevduat ve banka dışı tasarruf kurumlarındaki mevduat,
(d) kağıt parayı vadesiz mevduatı, banka dışı tasarruf kurumlarındaki mevduatı ve ticari bankalardaki vadeli mevduat ile tasarruf mevduatını,
içerir.

63.Paranın dolaşım hızı,
(a)her birim paranın nihai ürünün satın alınmasındaki kullanımını,
(b)nihai ürünün satın alınmasında para miktarının ortalama kullanımını,
(c)tüketiciler tarafından tüketim mallarının satın alınmasında paranın ortalama kullanımını,
(d)işletmelerce paranın ortalama kullanımını,
ifade eder.

64.Reeskont oranında bir yükselme genel olarak ne anlama gelir?
(a) Merkez Bankası artık ticari bankalara kredi vermiyor,
(b) piyasa faiz oranının düşmesi bekleniyor,
(c) Merkez Bankası sıkı para politikası izliyor,
(d) Merkez Bankası gevşek para politikası izliyor.

65.Para politikası Keynesci modelde ekonomiyi nasıl etkiler?
(a) Para arzındaki bir artış faiz haddini yükseltir, yatırım harcamalarını arttırır ve gelir düzeyi üzerinde çok yönlü artırıcı etkiye neden olur.
(b) Para arzındaki bir artış faiz haddini düşürür, yatırım harcamalarını arttırır ve gelir düzeyi üzerinde çok yönlü artırıcı etkiye neden olur.
(c) Para arzındaki bir artış faiz haddini düşürür, yatırım harcamalarını azaltır ve gelir düzeyi üzerinde çok yönlü azaltıcı etkide bulunur.
(d) Para arzındaki bir artış faiz haddini düşürür, yatırım ve tüketim harcamalarını azaltarak gelir düzeyi üzerinde çok yönlü azaltıcı etkide bulunur.

66. Basit bir talep enflasyonu modelinde, toplam harcamalardaki bir artışın sonucu olarak,
(a) Ekonomi tam istihdama ulaşmadığı sürece reel hasıla artar.
(b) Ekonomi tam istihdama ulaşmadığı sürece fiyatlar artar.
(c) Ekonomi tam istihdama ulaşmadığı sürece reel hasılanın maliyeti artar.
(d) Ekonomi tam istihdama ulaştığı zaman reel hasıla da artar.

67.Basit bir maliyet enflasyonu modelinde hasılanın arz fiyatındaki bir artış,
(a) Fiyatları ve gerçek hasıla düzeyini arttıracaktır.
(b) Fiyatları arttıracak ve gerçek hasıla düzeyini düşürecektir.
(c) Fiyatları arttıracak ve gerçek hasıla düzeyi üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
(d) Fiyatlar ve gerçek hasıla düzeyi üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.

68.Basit bir talep enflasyonu modelinde hasıla tam istihdam düzeyinde iken toplam harcamada meydana gelen bir artışın;
(a)fiyatlar ve reel hasıla seviyesi üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
(b)fiyatlar üzerinde hiçbir etkisi yoktur ama reel hasıla düzeyini arttırır.
(c) reel hasıla seviyesi üzerinde hiçbir etkisi yoktur ama fiyatları arttırır.
(d) fiyatlar ve reel hasıla seviyesi üzerinde artırıcı etkisi bulunmaktadır.

69.Phillips Eğrisi
(a)Yüksek işsizlik oranları ile düşük enflasyon oranları arasındaki ilişkiyi göstermektedir.
(b)Yüksek işsizlik oranları ile yüksek enflasyon oranları arasındaki ilişkiyi göstermektedir.
(c) Yüksek işsizlik oranları ile parasal ücretlerdeki büyük artışlar arasındaki ilişkiyi göstermektedir.
(d)Yüksek işsizlik oranları ücretlerdeki küçük artışlar arasındaki ilişkiyi göstermektedir.

70.Munzam karşılık oranları,
(a) mevduat hacmini denetlemek için,
(b) ticari banka kârlarını düzenlemek için,
(c) mevduatların değişim aracı olarak kullanımını desteklemek için,
(d) mevduatların değişim aracı olarak kullanılmalarını önlemek için,
konulur.

      71.Hangisi makro iktisadın ilgi alanına girer?
            a)Otomobil piyasasının piyasa yapısının belirlenmesi
            b)Firmaya maliyet minimizasyonu sağlayan üretim miktarının belirlenmesi
            c)Tüketicinin en yüksek faydayı sağladığı tüketim düzeyinin belirlenmesi
            d)İşsizliği en aza indirmek için katlanılacak enflasyon oranının belirlenmesi

72.Aşağıdaki politika uygulamalarından hangisi Keynes’e göre ekonomiyi durgunluktan çıkarmak ve canlandırmak için devletin uygulaması gereken politikalardan biridir?

a)vergileri arttırmalıdır.
b)kamu harcamalarını arttırmalıdır.
c)denk bütçe politikası uygulamalıdır.
d)devlet ekonomiye hiçbir şekilde müdahale etmemelidir.

73. Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyindeki artışa ne denir?
a)deflasyon
b)konjonktür
c)enflasyon
d)stagflasyon

74. Devlet para politikasını hangi kurum aracılığıyla yürütmektedir?
a)Hazine Müsteşarlığı
b)Maliye Bakanlığı
c)Darphane
d)Merkez Bankası
75. Aşağıdaki politikalardan hangisinin en önemli aracı, ülkelerin vergi sistemleriyle ilgili düzenlemelerdir?
a)arz yönlü politikalar
b)dışa açık yatırım politikası
c)ithal ikameci yatırım politikası
d)para politikası

 

76. Tabloya göre pantolon üretim süreci ile ilgili GSMH’ye yansıyan toplam katma değer kaç olur?
a)75.000
b)375.000
c)400.000
d)150.000

77.Nominal GSMH ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)Mevcut GSMH değerinin nüfusa bölünmesiyle elde edilir.
b)Hesaplama yapılan dönemde piyasada geçerli olan fiyatların kullanılması ile bulunan gayri safi milli hasıla değeridir.
c)Belirli bir yılın fiyatları esas alınarak hesaplanan GSMH değeridir.
d)bir ülkenin belirli bir dönem içinde bütün üretim imkanlarını kullanarak elde edebileceği maksimum GSMH değeridir.

78. 
2002 yılı için GSMH deflatörü kaçtır?
a)657,3
b)301,7
c)573,7
d)614,7

79. Bolivya’da 1982 yılında son model lüks bir otomobili satın almak için yeterli olan para, 1985 yılında ancak üç kutu ağrı kesici almaya yetiyordu. Bu durumu aşağıdakilerden hangisi ile adlandırabiliriz?
            a)Ilımlı enflasyon
            b)Deflasyon
            c)Hiper enflasyon
            d)Stagflasyon

80. Para arzıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
            a)Para arzı fonksiyonu yatay eksene dik bir doğru ile gösterilir.
            b)Para arzı ortalama faiz oranına göre belirlenir.
            c)Para arzı artışı durumunda, para arzı doğrusu sağa kayar.
            d)Para arzı ile para talebinin kesiştiği noktada, denge faiz düzeyi belirlenir.

 

İKTİSATA GİRİŞ-2- DERSİ ÇALIŞMA SORULARININ CEVAPLARI

 1. A
 2. B
 3. D
 4. D
 5. D
 6. D
 7. B
 8. D
 9. C
 10.  

Yd

200

250

300

350

400

C

200

245

290

335

380

 1.  

 

 

 

11. D

Yd= Y
50+0.80Y+50=Y
100+0.80Y=Y
100=0.20Y
Y=500

 1. D
 2. C
 3. A
 4. C
 5. D
 6. A
 7. B
 8. B

 

 1. D

G= 70 iken 10 birimlik artışla 80 oluyor.
Y=C+I+G
Y=10+0.75(Y-TX)+20+0.20Y+80
Y=10+0.75(Y-0.20Y)+20+0.20Y+80
Y=550
           

 1. C
 2. A

1999 yılı için;
A malı,
P1x Q1= 6 x 0,50=3,00
B malı için;
P1x Q1=7x0,30=2,10
C malı için;
P1x Q1=10x0,70=7,00

GSMH1999=3+2,10+7=12,10

2000 yılı için;
A malı,
P2x Q2=0,40x11=4,4
B malı için;
P2x Q2=1x4=4
C malı için;
P2x Q2=0,90x12=10,8

GSMH2000=4,4+4+10,8=19,2

23.B

A malı için; P1xQ2= 0,50x11=5,5
B malı için; P1xQ2=0,30x4=1,2
C malı için; P1xQ2=0,70 x12=8,4

5,5+1,2+8,4=15,1

24.C
25.B
26.A
27.D
28.A
29.A
30.B
31.E
32.E
33.A
34.A
35.D
36.D
37.A
38. A
39. B
40. D
41. C
42. B
43. D
44.B
45.A
46.C
47.B
48.C
49.D
50.D
51.B
52.C
53.C
54.C
55.B
56.C
57.A
58.B
59.C
60.C
61.A
62.B
63.B
64.C
65.B
66.A
67.B
68.C
69.A
70.A
71.D
72.B
73.C
74.D
75.A
76.C
77.B
78.A
79.C
80.B